Betingelser

Lejeren/medlejeren accepterer følgende ved udlejning:

 
  1. Lejeren forpligter sig til at aflevere udlejningsbilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til den station i den by, hvor udlejningsbilen blev udleveret. Afleveringen skal ske til det i lejekontrakten nævnte tidspunkt. Lejekontrakten omfatter kun omstående tidsrum, og kan (hvis muligt) forlænges ved at lægge et yderligere depositum. Billejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Undladelse af aflevering til aftalt tid falder ind under straffelovens §293.
  2. Billejeren erklærer ved modtagelse af udlejningskøretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand indenfor gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for byensbilleje. Billejeren har modtaget lejebilen i god stand (evt. skader fremgår af kontrakten) og anerkender herved at være ansvarlig for benzinforbruget samt for at udlejningsbilen altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld fx punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for Billejerens regning.
  3. Lejebilen må kun føres af billejeren og medlejere, som er påført lejekontrakten med kørekort-data. Føreren af lejebilen skal have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år. Udlejningsbilen/varevogn/minibus må ikke benyttes:
   1. Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.
   2. Til at trække eller slæbe andet køretøj.
   3. Til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.
   4. Til entreprenørkørsel, eller kørsel mod gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanlig slid.
   5. Til kørsel udenfor fast vej eller plads, herunder grus- og markveje.
   6. Hunde eller andre husdyr må udelukkende medtages, hvis det er påført som bemærkning på kontraktens forside. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring.
   7. Af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.
  4. Billejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring, til bil-udlejeren at betale:
   1. De på side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
   2. Alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-, færdsels-, eller andre lovovertrædelser som pålægges lejebilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor bil-udlejeren har skylden.
   3. Sådanne udgifter – herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m. som påføres bil-udlejeren af billejeren.
   4. Bil-udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på lejebilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er lejebilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne lejekontrakt, udgør det maksimale selvrisikobeløb pr. skade kr. 5.000,- ved tegning af Kasko-/Ansvars forsikring og kr. 1500,- ved tegning af selvrisiko forsikring. Forsikringen dækker ikke billejerens egne genstande, dette gælder også hvis billejerens egne genstande er fastmonteret.
   5. Hvis originalnøglerne bortkommer og lejebilen bliver stjålet, vil billejeren uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko.
   6. BILLEJEREN/MEDLEJEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER A-E NÆVNTE FORPLIGTELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT EVENTUEL BETALINGSADRESSE.
  5. Billejeren og enhver i medfør af foranstående §3 berettiget fører er forsikret ved motorkøretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises billejeren på bil-udlejerens hovedkontor. Billejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring, tegnet i det land hvor lejebilen er indregistreret. Billejeren accepterer endvidere at han skal beskytte bil-udlejerens for dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid:
   1. At skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner.
   2. Ikke at anerkende ansvar eller skyld.
   3. Ikke at forlade lejebilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille udlejeren udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen.
   4. Omgående underrettes politiet dersom en anden parts skyld skal placeres eller hvis der er tale om personskade.
  6. Billejeren frigør ved sin underskrift bil-udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver i udlejningsbilen, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter at lejebilen tilbagelevering til bil-udlejeren. Billejeren er endvidere indforstået med at holde bil-udlejeren skadesløs i tilfælde af billejeren skal forsvare bil-udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.
  7.  Bil-udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved udlejningsbilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er bil-udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når lejebilen ikke bruges skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Byensbilleje. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport af personale, slæbning af lejebil, værkstedsregninger o.lign. ikke blive refunderet. Ved havari kontaktes Byensbilleje der herefter vil træffe beslutning om det videre forløb.
  8. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende lejekontraktsbestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftligt.
  9. Nærværende kontrakt skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting sker efter biludlejers ønske.
  10. Biludlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.
  11. Tagbagagebærer må ikke monteres på lejebilen såvel som trækkrog på hverken personbil eller varevogn/varebil må benyttes uden forud-indgået aftale.
  12. Byensbilleje er ikke ansvarlig for tabte eller glemte genstande i lejebilen.
  13. Parkeringsafgift(er) skal betales inden 10 dage fra udstedelsesdato. Byensbilleje forbeholder sig ret til at fakturere lejer af udlejningskøretøj, DKK 150,- + parkeringsafgift og denne udsteders normale gebyrer.
  14. Ved underskrift anerkender jeg Byensbillejes ret til at efteropkræve evt. skade, parkeringsafgifts-udstedelse etc. på mine dertil oplyste betalings og brugerdata, herunder kredit og betalingskort.
  15. Ved misligholdelse af billejeaftalen herunder ulovlig erhvervskørsel, ikke-anmeldte skader, kørsel uden gyldig billejeaftale etc. vil dette medføre at evt. ekstra forsikring bortfalder under billejeperioden, som bekrevet i billejeaftalen.