Betingelser

 

Resume af nedenstående lejebetingelser samt forsikrings betingelser.

 

1 .Lejebilen må kun føres af billejeren og medlejere, som er påført lejekontrakten med kørekort-data. Føreren af lejebilen skal have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år.

2. Lejeren forpligter sig til at aflevere udlejningsbilen tillige med alt tilbehør Afleveringen skal ske til det i lejekontrakten nævnte tidspunkt. Lejekontrakten omfatter kun omstående tidsrum, og kan (hvis muligt) forlænges ved at lægge et yderligere depositum

3. Bilen kan godt afleveres udenfor Byens Billejes åbningstider dog for eget ansvar. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).

4. Bekræftet lejemål kan afbestilles ved annullering min. 48 timer før lejemålets start.

5. Lejeren har modtaget bilen i god stand (evt. skader fremgår af kontrakt + video) og anerkender herved at være ansvarlig for brændstof forbruget, samt for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden.

6. Er lejebilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne lejekontrakt, udgør det maksimale selvrisikobeløb pr. skade kr. 5.000,- ved tegning af Kasko-/Ansvars forsikring og kr. 1500,- ved tegning af selvrisiko forsikring

7. Kun ved særlig påtegning af udlandsforsikring på kontrakten, må bilen føres eller bringes uden for landets grænser, dog kun til Norge, Sverige eller Tyskland ().  Køres der til udlandet/eller udenfor denne grænse, uden den betinget køb af udlandsforsikring, frafalder alle former for rabat aftaler og tilkøbte forsikringer.

8. Ved misligholdelse af lejeaftalen herunder ulovlig erhvervskørsel, ikke-anmeldte skader, kørsel uden gyldig lejeaftale etc. vil dette medføre, at evt. ekstra forsikring som er beskrevet i lejeaftalen bortfalder.

9. I ferieperioder og på helligdage, såvel som udlandskørsel, gælder dagspris på udlejningskøretøj.

10. Parkeringsafgift(er) skal betales inden endt lejeperiode før evt. depositum frigives, eller senest 10 dage fra udstedelsesdato. Byensbilleje forbeholder sig ret til at fakturere lejer af udlejnings- køretøj op til DKK. 250,- + parkeringsafgift og denne udsteders yderlige gebyrer.

11. Ved underskrift eller accept af dette link anerkender jeg Byens Billejes ret til at efteropkræve evt. skade, parkeringsafgifts-udstedelse etc. på mine dertil oplyste betalings- og brugerdata, herunder kredit og betalingskort.

 

 

Ved akut:

1. Motorstop/start-vanskligheder: Kontakt ByensBilleje på telefon +45 2990 6000. 

2. Skader/trafikuheld: Udfyld skadesblanket og kontakt ByensBilleje, inden for åbningstid, senest dagen efter den opståede skade. Husk at notere oplysninger på evt. vidner og modpart.

 

Leje betingelser.

Lejeren/medlejeren accepterer følgende ved udlejning:

 1. Lejeren forpligter sig til at aflevere udlejningsbilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til den station i den by, hvor udlejningsbilen blev udleveret. Afleveringen skal ske til det i lejekontrakten nævnte tidspunkt. Lejekontrakten omfatter kun omstående tidsrum, og kan (hvis muligt) forlænges ved at lægge et yderligere depositum. Billejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Undladelse af aflevering til aftalt tid falder ind under straffelovens §293.

2. Billejeren erklærer ved modtagelse af udlejningskøretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand indenfor gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for Byens Billeje. Billejeren har modtaget lejebilen i god stand (evt. skader fremgår af kontrakten og af videooptagelsen der er foretaget ved afhentning af bilen) og anerkender herved at være ansvarlig for brændstofs forbruget samt for at udlejningsbilen altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld fx punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for Billejerens regning.

3. Lejebilen må kun føres af billejeren og medlejere, som er påført lejekontrakten med kørekort-data. Føreren af lejebilen skal have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år. 
 

4. Udlejningsbilen/varevogn/minibus må ikke benyttes:

A. Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.

B. Til at trække eller slæbe andet køretøj.

C. Til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el.lign.

D. Til entreprenørkørsel, eller kørsel mod gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.

E. Til kørsel udenfor fast vej eller plads, herunder grus- og markveje.

F. Hunde eller andre husdyr må udelukkende medtages, hvis det er påført som bemærkning på kontraktens forside. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring.

G. Af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

5. Billejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring, til bil-udlejeren at betale:

A. De på lejekontraktens side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.

B. Alle afgifter, bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-, færdsels-, udgifter til genbrugsstationer, eller andre lovovertrædelser som pålægges lejebilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor bil-udlejeren har skylden.

C. Sådanne udgifter – herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m. som påføres bil-udlejeren af billejeren.

D. Bil-udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på lejebilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er lejebilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne lejekontrakt, udgør det maksimale selvrisikobeløb pr. skade kr. 5.000,- ved tegning af Kasko-/Ansvars forsikring og kr. 1500,- ved tegning af selvrisiko forsikring. Forsikringen dækker ikke billejerens egne genstande, dette gælder også hvis billejerens egne genstande er fastmonteret.

E. Hvis originalnøglerne bortkommer og lejebilen bliver stjålet, vil lejeren uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko.

BILLEJEREN/MEDLEJEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER A-E NÆVNTE FORPLIGTELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT EVENTUEL BETALINGSADRESSE.

6. Billejeren og enhver i medfør af foranstående §3 berettiget fører er forsikret ved motorkøretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises billejeren på bil-udlejerens hovedkontor. Billejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring, tegnet i det land hvor lejebilen er indregistreret. Billejeren accepterer desuden at han skal beskytte bil-udlejerens for dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid:

A. At skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner.

B. Ikke at anerkende ansvar eller skyld.

C. Ikke at forlade lejebilen uden der er truffet nødvendige forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille udlejeren udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen.

D. Omgående underrettes politiet dersom en anden parts skyld skal placeres eller hvis der er tale om personskade.

7. Billejeren frigør ved sin underskrift bil-udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver i udlejningsbilen, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter at lejebilen tilbagelevering til bil-udlejeren. Billejeren er desuden indforstået med at holde bil-udlejeren skadesløs i tilfælde af billejeren skal forsvare bil-udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

8. Bil-udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved udlejningsbilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er bil-udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når lejebilen ikke bruges, skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Byensbilleje. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport af personale, slæbning af lejebil, værkstedsregninger o. Lign. ikke blive refunderet. Ved havari kontaktes Byensbilleje på tlf. 29906000 der herefter vil træffe beslutning om det videre forløb.

9. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende lejekontraktsbestemmelser er ugyldige medmindre de er aftalt skriftligt.

10. Nærværende kontrakt skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting sker efter biludlejers ønske.

11. Biludlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

12. Tagbagagebærer må ikke monteres på lejebilen såvel som trækkrog på hverken personbil eller varevogn/varebil må benyttes uden forud-indgået aftale.

13. Byensbilleje er ikke ansvarlig for tabte eller glemte genstande i lejebilen.

14. Parkeringsafgift(er) skal betales inden 10 dage fra udstedelsesdato. Byens Billeje forbeholder sig ret til at fakturere lejer af udlejningskøretøj, DKK 150,- + parkeringsafgift og denne udsteders normale gebyrer.

15. Ved underskrift og accept af dette link anerkender jeg Byens Billejes ret til at efteropkræve evt. skade, parkeringsafgifts-udstedelse etc. på mine dertil oplyste betalings- og brugerdata, herunder kredit og betalingskort.

16. Ved misligholdelse af billejeaftalen herunder ulovlig erhvervskørsel, ikke-anmeldte skader, kørsel uden gyldig billejeaftale etc. vil dette medføre at evt. ekstra forsikring og tilkøbte rabatter bortfalder under billejeperioden som beskrevet i billejeaftalen.

17. For alle lejemål gælder det, at den aftalte lejeperiode er bindende.

18. Bekræftet lejemål kan afbestilles ved annullering min. 48 timer før lejemålets start.

19. For forudbetalte lejemål gælder, at eventuelt ubenyttede lejedage ikke refunderes, medmindre Lejer forinden har aftalt den tidligere aflevering med Udlejer.

20. For alle typer lejemål gælder det, at lejebeløbet tillægges et gebyr for sen aflevering såfremt køretøjet afleveres mere end 30min. senere end det aftalte.

 

Forretningsbetingelser for autoforsikring – udlejningsbil

Indledning:

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i nedenstående forsikringsbetingelser. Selskabet er reassureret for så vidt angår lovpligtig motorkøretøjs ansvarsforsikring.

Forsikrings fællesbetingelser:

§ 1. Den sikrede personkreds: Forsikring dækker forsikringstageren (lejer og evt. medlejer der er påført på kontrakten).

§ 2. Grafisk område. Forsikring dækker kun i Europa, der dækkes ikke ansvar for gods.

§ 3. Præmiebetaling. Præmien forfalder til betaling for forsikringsperioden samtidige med underskrift på forsikringspolicen.

§ 4. Forsikring dækker ikke:

A. Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer. Krig, ophør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi.

B. Skader opstår, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor forsikringstageren (den på udlejningskontrakten anført lejer/medlejer) har ført eller ladet føre udlejningskøretøjet i strid med biludlejningskontraktens bestemmelser.

C. Personskade på lejer og medlejer samt passager.

D. Ansvar for transporteret gods.

E. Kørsel uden for Danmark( medmindre andet er aftalt skriftligt på lejeaftalen.)

§ 5. Anvendelse og besigtigelse:

Ved enhver skade, der omfattes af forsikringen, skal forsikringstageren straks give meddelelse herom på en blanket, der kan fås hos forsikringsgiveren eller dennes repræsentant.

Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade.

Forsikringstageren må ikke uden forsikringsgiveren samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udføre reparation. Forsikrings- tageren må ikke anerkende ansvar eller skyld.

Betingelser vedrørende ansvarsforsikring:

§ 6 Ansvarsforsikring dækker den sikredes erstatningsansvar ved hver enkel skade med indtil følgende summer (standard for det pågældende år.) Se police kr. ved personskade/tingskade. Beløbene reguleres hvert år den 1. april i henhold til færdselslovens bestem- melser. Ansvarsforsikring dækker ikke:

A. Skader på forsikringstager/brugers ting.

B. Skader på førers person eller ejendom.

C. Skader på tilkoblet køretøj eller redskab.

D. Skader der er omfattet af lov og fragtaftaler ved international vejtransport. Giveren har regres mod enhver, der efter færdselsloven

§ 7 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed kan giveren kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens § 108 stk. 2. Giveren har endvidere pligt til at gøre regres gældende. Såfremt skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører i strid med de af justitsministeriet fastsatte bestemmelser, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne.