Forretningsbetingelser for autoforsikring – udlejningsbil

Indledning:

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i nedenstående forsikringsbetingelser. Selskabet er reassureret for så vidt angår lovpligtig motorkøretøjs ansvarsforsikring.


Fællesbetingelser:

§ 1. Den sikrede personkreds: Forsikring dækker forsikringstageren (lejer og evt. medlejer der er påført på kontrakten).

§ 2. Grafisk område. Forsikring dækker kun i Europa, der dækkes ikke ansvar for gods.

§ 3. Præmiebetaling. Præmien forfalder til betaling for forsikringsperioden samtidige med underskrift på forsikringspolicen.

§ 4. Forsikring dækker ikke:

 1. Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer. Krig, ophør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi.

 2. Skader opstår, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor forsikringstageren (den på udlejningskontrakten anført lejer/medlejer) har ført eller ladet føre udlejnings køretøjet i strid med biludlejningskontraktens bestemmelser.

 3. Personskade på lejer og medlejer samt passager.

 4. Ansvar for transporteret gods.

 5. Kørsel uden for Europa.

§ 5. Anvendelse og besigtigelse:

Ved enhver skade, der omfattes af forsikringen, skal forsikringstageren straks give meddelelse herom på en blanket, der kan fås hos forsikringsgiveren eller dennes repræsentant.

Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade.

Forsikringstageren må ikke uden forsikringsgiveren samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udføre reparation. Forsikrings- tageren må ikke anerkende ansvar eller skyld.

Betingelser vedrørende ansvarsforsikring:

§ 6 Ansvarsforsikring dækker den sikredes erstatningsansvar ved hver enkel skade med indtil følgende summer (standard for det pågældende år.) Se police kr. ved personskade/tingskade. Beløbene reguleres hvert år den 1. april i henhold til færdselslovens bestem- melser. Ansvarsforsikring dækker ikke:

 1. Skader på forsikringstager/brugers ting.

 2. Skader på førers person eller ejendom.

 3. Skader på tilkoblet køretøj eller redskab.

 4. Skader der er omfattet af lov og fragtaftaler ved international vejtransport. Giveren har regres mod enhver, der efter færdselsloven

§ 104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed kan giveren kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens § 108 stk. 2. Giveren har endvidere pligt til at gøre regres gældende. Såfremt skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører i strid med de af justitsministeriet fastsatte bestemmelser, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne.


OBS:

Akut

 1. Motorstop/start-vanskligheder: Kontakt ByensBilleje på telefon +45 2990 6000.

 2. Skader/trafikuheld: Udfyld skadesblanket og kontakt ByensBilleje, inden for åbningstid, senest dagen efter den opståede skade. Husk at notere oplysninger på evt. vidner og modpart.

Parkeringsafgift(er) skal betales inden for 10 dage fra udstedelsesdato. Byensbilleje forbeholder sig ret til at fakturere lejer af udlejnings- køretøj DKK. 150,- + parkeringsafgift og denne udsteders yderlige gebyrer.

I ferieperioder og på helligdage, såvel som udlandskørsel, gælder dagspris på udlejningskøretøj.


Ved underskrift anerkender jeg hermed ByensBilleje’s ret til at efteropkræve evt. skade, parkeringsafgifts-udstedelse etc. på mine dertil oplyste betalings- og brugerdata, herunder betalingskort.

Ved misligholdelse af lejeaftalen herunder ulovlig erhvervskørsel, ikke-anmeldte skader, kørsel uden gyldig lejeaftale etc. vil dette medføre, at evt. ekstra forsikring bortfalder, som beskrevet i lejeaftalen.

Lejebetingelser


 1. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til den station i den by, hvor bilen blev lejet. Afleveringen skal ske til det i lejekontrakten nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun på stående tidsrum, og kan (hvis muligt) forlænges, ved at lægge et yderligere depositum. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Undladelse af aflevering til aftalt tid falder ind under straffelovens § 293.

 2. Lejeren erklærer ved modtagelse af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæs- sig stand indenfor gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for byens billeje. Lejeren har modtaget bilen i god stand (evt. skader fremgår af kontrakten) og anerkender herved at være ansvarlig for benzinforbruget, samt for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden.

 3. Ved hændelige uheld fx punktering hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning.

 4. Bilen må kun føres af lejeren og medlejere, som er påført lejekontrakten med kørekortdata. Føreren skal have et gyldigt kørekort og have haft dette i mindst et år.

 5. Bilen må ikke benyttes:

  1. Til person eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.

  2. Til at trække eller slæbe andet køretøj.

  3. Til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.

  4. Til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener, eller usædvanlig slid.

  5. Til kørsel udenfor fast vej eller plads, herunder grus og markveje.

  6. Hunde eller andre husdyr må udelukkende medtages, hvis det er påført som bemærkning på kontraktens forside. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring.

  7. Af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

 6. Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring, til udlejeren at betale:

  1. De på side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.

  2. Alle bøder og retsomkostninger i forbindelse med parkerings-, færdsels-, eller andre lovovertrædelser som pålægges bilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden.

  3. Sådanne udgifter – herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m. som påføres udlejeren af lejeren.

  4. Udlejerens udgifter til reparation efter kollision eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, udgør det maksimale selvrisikobeløb pr. skade kr. 5.000 ved tegning af Kaskoforsikring og kr. 3.000 ved tegning af Selvrisiko forsikring. Forsikringen dækker ikke lejerens egne genstande, dette gælder også hvis lejerens egne genstande er fastmonteret.

  5. Hvis originalnøglerne bortkommer og bilen bliver stjålet, vil lejeren uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko.

  6. LEJEREN/MEDLEJEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER A-E NÆVNTE FORPLIGTELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT EVENTUEL BETALINGSADRESSE.

 7. Lejeren og enhver i medfør af foranstående § 3 berettiget fører er forsikret ved motorkøretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring, tegnet i det land hvor bilen er indregistreret. Lejeren accepterer endvidere at han skal beskytte udlejeren og dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid:

  1. At skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner.

  2. Ikke at anerkende ansvar eller skyld.

  3. Ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille udlejeren udførlig beskrivelse af uheldet med situationsoprids og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen.

  4. Omgående underrette politiet dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.

 8. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver i bilen, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter bilen tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af lejeren skal forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

 9. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af ByensBilleje.dk. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o. lign. ikke blive refunderet. Ved havari kontaktes ByensBilleje der herefter vil træffe beslutning om det videre forløb.

 10. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende kontraktbestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftligt.

 11. Nærværende kontrakt skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting sker efter udlejers ønske.

 12. Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

 13. Tagbagagebærer må ikke monteres.

 14. ByensBilleje.dk er ikke ansvarlig for tabte eller glemte genstande i udlejningsbilen.

 15. Ændringer i kontrakten er kun gyldig med et firmastempel fra Byensbilleje.

 16. For alle lejemål gælder det, at den aftalte lejeperiode er bindende.

  1. Bekræftet lejemål kan afbestilles ved annullering af lejemålet min. 48timer før lejemålets start.

  2. For forudbetalte lejemål gælder, at eventuelt ubenyttede lejedage ikke refunderes, medmindre Lejer forinden har aftalt den tidligere aflevering med Udlejer.

  3. For alle typer lejemål gælder det, at lejebeløbet tillægges et gebyr for sen aflevering såfremt køretøjet afleveres mere end 30min. senere end det aftalte.